7,846,411 unikalnych wizyt
Bezpieczna szkoła

Procedury bezpieczeństwa
od 1.09.2021r.

Wytyczne MEiN dla szkół
Zasady nauczania zdalnego
Nawigacja
Strona główna
Znajdź na mapie
Szkoła okiem kamery

Dla rodziców
Rada Rodziców
Harmonogram spotkań
Jak usprawiedliwiać?
Bezpieczny Internet
Ubezpieczenie Ucznia
Internet: 10 porad
Narodowy Program Rozwoju_Czytelnictwa

Dla uczniów
Plan lekcji
Hymn szkoły
Szkolny kalendarz
Mój bezpieczny Internet
Pielęgniarka

Kadra pedagogiczna
Dyrekcja szkoły
Wychowawcy klas
Pomoc psych-ped
Pedagog
Logopeda
Psycholog

Biblioteka
Biblioteka
Regulamin biblioteki
Darmowe podręczniki

Świetlica
Świetlica szkolna
Świetlica środowiskowa

Stołówka
Stołówka szkolna
Tygodniowy jadłospis

Szkolne prawo
Regulamin SP1
Ocenianie zachowania
Mistrz dobrych manier
Prymus SP1
Sportowiec Szkoły
Regulamin SU
Plan pracy wychowawczej
Wykaz podręczników
Wymagania edukacyjne
Procedury powypadkowe
Raporty z ewaluacji
Szukaj

Kontakt z adminem
Działania profilaktyczno -wychowawcze
Szkolny Klub Wolontariatu
Działania charytatywne
Pedagog radzi
Szkoła dla Rodziców
Profilaktyka i psychoedukacja
Poczytaj mi, proszę.
Dziecko w sieci
Pomoc pedagogiczno-psychologiczna
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów
ze szczególnym uwzględnieniem uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych

„Każdy człowiek ma wielkie możliwości,
musi je tylko odkryć.”
(Kartezjusz)

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dn. 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele, pedagog szkolny, pedagodzy specjalni, terapeuci, logopeda i psycholog.

Rodzaje zajęć:

1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia Organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Celem nadrzędnym zajęć jest wszechstronny rozwój każdego ucznia, rozpoznawanie, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności uczniów, tworzenie warunków osiągania sukcesów na miarę możliwości każdego z nich oraz promowanie ich na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.

2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze To zajęcia, na których uczeń wyrównuje i nadrabia braki w zakresie dydaktyki z poszczególnych przedmiotów wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych.

3. Zajęcia korekcyjno-kompenscyjne Organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czyli z dysleksją rozwojową: w formie dysleksji, dysortografii lub dysgrafii.

4. Zajęcia logopedyczne Organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. Celem zajęć jest rozwijanie kompetencji językowych, doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz nauka budowania dłuższych wypowiedzi słownych. Wykorzystywane są środki multimedialne oraz ciekawe pomoce dydaktyczne.

5. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne Zajęcia adresowane są do dzieci z zaburzeniami zachowania, nadpobudliwością, agresją, zahamowaniem, niską samooceną, nieśmiałych, dzieci mających problemy w relacjach rówieśniczych, z uwzględnieniem mocnych stron w rozwoju dziecka. Polegają one na tym, że dzieci biorą udział w sytuacjach społecznych, podczas których uczą się właściwych zachowań. Te zachowania powodują odreagowanie napięć emocjonalnych i ułatwiają przyswajanie umiejętności społecznie akceptowanych.

6. Terapia psychologiczna Organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły. Zajęcia służą stymulacji rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego uczniów z wykorzystaniem metod aktywnych, gier edukacyjnych i innych pomocy.

7. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu Organizuje się w celu wspomagania odpowiednio uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Mają one w naszej szkole formę porad i konsultacji i są prowadzone w miarę potrzeb.

8. Porady i konsultacje dla rodziców Prowadzą je nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści. Działania te mają wspierać rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej uczniom.

9. Zajęcia terapeutyczne metodą biofeedback • Bio ( biologiczny) + Feedback ( sprzężenie zwrotne) = biologiczne sprzężenie zwrotne. • Istotą metody EEg Biofeedback jest wykorzystanie efektu biologicznego sprzężenia zwrotnego, za pomocą którego uczymy się zależności między naszym ciałem i umysłem, a jakością pracy mózgu. Tak więc celem terapii jest pozytywna, korzystna dla zdrowia regulacja fal mózgowych, czyli zmiana wzorca tych fal w procesie treningowym. Główne zastosowania treningów EEG Biofeedback: • dla dzieci zdrowych, w celu poprawy szybkości zapamiętywania, uczenia się i przypominania materiału oraz radzenia sobie z nadmiernym stresem . W celu poprawy zdrowia w zaburzeniach psychosomatycznych i psychologicznych, w tym dla : • dzieci z zaburzeniami uwagi i koncentracji, przy nadpobudliwości ruchowej, agresji, apatii (zespoły ADHD, ADD), przy problemach szkolnych (gorsze wyniki w nauce, dysleksja, dysgrafia, itp.), przy tremie, napięciu wewnętrznym, złej samoocenie, w autyzmie.

10. Sala Doświadczania Świata To miejsce, które pozwala w sposób innowacyjny i ciekawy stymulować zmysły dzieci. Metoda terapeutyczna Snoezelen oparta jest na budowaniu przyjaznego pomieszczenia, tworząc w ten sposób poczucie bezpieczeństwa i zaniku strachu. Sala Doświadczania Świata tworzy przyjazne warunki, w których oddziałujemy na zmysły poprzez dotyk, dźwięki, muzykę, zapachy oraz światło, uzyskując efekt pobudzenia lub wyciszenia w wybranych obszarach percepcji. Główne cele tej metody to: rozwój umiejętności komunikacji niewerbalnej, pośredniczenie w doświadczaniu środowiska, przyśpieszenie procesów rozwoju i poprawienie zdolności do nauki. Terapia dobierana jest indywidualnie do potrzeb ucznia. W takiej Sali dziecko ma wolność wyboru bodźców, których w danym momencie najbardziej potrzebuje.

e-Dziennik
Biblioteka
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
CMI
FRSE
Wysoka Jakość Edukacji Szkolnej
Każdy może kodować
Projekty UE
Comenius
-My healthy lifestyle...

POKL
-KomPAS
-Nauka bez tajemnic
-Be Smart, My Student!

Euroregion Silesia
- Sport w sztuce...
- Wspólna nauka...
- Taniec bez granic
- Twarzą w twarz...

Projekty systemowe
-Indywidualizacja...
- TIK Tak
Facebook
Bądź kreatywny
Kreatywni z Ostroga
RODO
Bip
wejdź na stronę bipraciborz/sp1