7,846,400 unikalnych wizyt
Bezpieczna szkoła

Procedury bezpieczeństwa
od 1.09.2021r.

Wytyczne MEiN dla szkół
Zasady nauczania zdalnego
Nawigacja
Strona główna
Znajdź na mapie
Szkoła okiem kamery

Dla rodziców
Rada Rodziców
Harmonogram spotkań
Jak usprawiedliwiać?
Bezpieczny Internet
Ubezpieczenie Ucznia
Internet: 10 porad
Narodowy Program Rozwoju_Czytelnictwa

Dla uczniów
Plan lekcji
Hymn szkoły
Szkolny kalendarz
Mój bezpieczny Internet
Pielęgniarka

Kadra pedagogiczna
Dyrekcja szkoły
Wychowawcy klas
Pomoc psych-ped
Pedagog
Logopeda
Psycholog

Biblioteka
Biblioteka
Regulamin biblioteki
Darmowe podręczniki

Świetlica
Świetlica szkolna
Świetlica środowiskowa

Stołówka
Stołówka szkolna
Tygodniowy jadłospis

Szkolne prawo
Regulamin SP1
Ocenianie zachowania
Mistrz dobrych manier
Prymus SP1
Sportowiec Szkoły
Regulamin SU
Plan pracy wychowawczej
Wykaz podręczników
Wymagania edukacyjne
Procedury powypadkowe
Raporty z ewaluacji
Szukaj

Kontakt z adminem
Działania profilaktyczno -wychowawcze
Szkolny Klub Wolontariatu
Działania charytatywne
Pedagog radzi
Szkoła dla Rodziców
Profilaktyka i psychoedukacja
Poczytaj mi, proszę.
Dziecko w sieci
Pedagog szkolny

DYŻURY PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO DLA RODZICÓW:

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA: 16.00 – 17.00
TRZECI CZWARTEK MIESIACA: 16.00 - 17.00Dla ucznia, Dla rodzica, Dla nauczyciela


Założenia pracy wychowawczej:

1. Profilaktyka przemocy i agresji w szkole – kontynuacja działań dotyczących przeciwdziałania i eliminowania zjawiska przemocy w szkole, a przede wszystkim indywidualnych zachowań agresywnych uczniów.
3. Wspieranie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
4. Budowanie relacji sprzyjających rozwiązywaniu problemów.
5. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości z odwołaniem się do Wizji i Misji Szkoły.
6. Upowszechnienie idei wolontariatu w szkole.
7. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym.


PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

Plan pracy pedagoga sporządzono w oparciu o:

• Szkolny Program Wychowawczy,
• Szkolny Program Profilaktyki,
• Ewaluację rocznej Realizacji PW,
• Ewaluację rocznej realizacji PP,
• Podsumowanie Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Szkoły
• Wyniki badań ankietowych.

ZADANIA OGÓLNO-WYCHOWAWCZE

1. Dokonywanie semestralnej oceny sytuacji wychowawczej w szkole ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
2. Stałe czuwanie nad prawidłową realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów.
1. Prowadzenie poradnictwa dla rodziców - udzielanie porad ułatwiających rozwiązywanie trudności wychowawczych w rodzinach i w życiu szkolnym,
3. Weryfikacja rejestru uczniów - uaktualnienie informacji o uczniach objętych różnymi formami pomocy, sporządzenie rejestru dla uczniów klas pierwszych.
4. Rozpoznawanie bieżących sytuacji problemowych w szkole, we współpracy z wychowawcami kas i rodzicami.
5. Analiza frekwencji, sankcji uczniowskich, we współpracy z wychowawcami klas i rodzicami-Zakończenie I i II semestru

PROFILAKTYKA WYCHOWAWCZA
1. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży:
- Zachęta do świadomego stawania się dobrym człowiekiem, dobrym kolegą (pogadanki na lekcjach wychowawczych, stałe rozmowy z uczniami w kontekście przestrzegania Systemu Sankcji
- Kształtowanie odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka
- Eliminacja przemocy wśród uczniów (zajęcia psychoedukacyjne na lekcjach wychowawczych).

A. Objęcie uczniów mających lub sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego różnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
- Organizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
- Organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
- Kontakt i współpraca z Poradnią Psychologiczno-pedagogiczną,

B. Pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych dzieci i ich problemów szkolnych. Podejmowanie środków zaradczych.
- Kontakt i współpraca z instytucjami współpracującymi ze szkołą (Kuratorem Sądowym, Sądem Rodzinnym, Prokuraturą Rejonową,, Policją).

2. Opieka nad uczniami wymagającymi szczególnej pomocy:
- Współpraca z nauczycielami i wychowawcami w pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,
- Kontrolowanie frekwencji uczniów o wysokiej absencji,
- Współpraca z organizacjami szkolnymi i pozaszkolnymi w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej (TPD),
- Opracowanie opinii na temat uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy, - Rozpoznanie warunków życia, spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy.

3. Pomoc w realizowaniu zadań z zakresu edukacji pro zdrowotnej i pro rodzinnej.

4. Ochrona sfery emocjonalnej dziecka poprzez:

- Poszukiwanie dla dziecka osób bliskich, które mogą być gwarantem oparcia i obrony,

5. Realizacja programów profilaktyczno-wychowawczych, np.:
- Trening umiejętności interpersonalnych- „Twórcze rozwiązywanie konfliktów”, „Agresji stop, przyjaźń na start”„Jak się uczyć” – zajęcia warsztatowe dla klas IV-VI
- Trening przeciwdziałania agresji – zajęcia warsztatowe dla klas I-III
- Zajęcia profilaktyczne „Bezpieczny Internet”, „Wirtualne podwórka”
Profilaktyka zachowań agresywnych – zajęcia psychoedukacyjne „Magiczne słowa” dla klas I
Protokoły ze spotkań Zespołu Wychowawczego We współpracy z wychowawcami klas i rodzicami, Korespondencja z instytucjami, we współpracy z wychowawcami klas i rodzicami Wywiady

PRACA KOMPENSACYJNO-KOREKCYJNA

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-pedagogiczną w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej . Organizowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Współpraca z nauczycielami w zakresie określenia trudności wynikających z rozwoju dziecka oraz innych przyczyn niepowodzeń szkolnych.

INDYWIDUALNA OPIEKA PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNA -Udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych.

1. Udzielanie uczniom pomocy (poradnictwo psychospołeczne)w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych.
2. Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach z rówieśnikami i środowiskiem.

3. Udzielanie wsparcia i porad uczniom wybitnie uzdolnionym.
4. Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży.

5. Poddawanie ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym systematycznej kontroli i ocenie, wdrażanie go do przestrzegania obowiązujących norm społecznych.
6. Wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do Sądu Rejonowego.

7. Prowadzenie profilaktyki uzależnień - przeciwdziałanie paleniu tytoniu, spożywania alkoholu i używania narkotyków, dopalaczy:
- Ukazywanie społeczno-ekonomicznych, zdrowotnych i moralnych skutków uzależnień, wyjaśnianie przyczyn i mechanizmów tych zjawisk,
- Konsultacje z rodzicami.

8. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej:
- Opieka nad uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym- organizacja zajęć w świetlicy środowiskowej. We współpracy z wychowawcami, nauczycielami uczącymi i rodzicami.
Korespondencja z instytucjami we współpracy z wychowawcami i PPP

POMOC MATERIALNA -Dbanie o zapewnienie bezpłatnego dożywiania uczniom z rodzin o trudnej sytuacji materialnej - współpraca z MOPSEM, organizacja bezpłatnych śniadań dla dzieci najuboższych, wyprawki szkolnej dla uczniów klas I-III, uczniów niepełnosprawnych.

1. Organizowanie pomocy materialnej opieki dla uczniów opuszczonych, osieroconych, z rodzin wielodzietnych, z rodzin zastępczych, z rodzin patologicznych, współpraca z MPOS i PCPR.
Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci najuboższych we współpracy z MOPSEM-Zapis w dzienniku, we współpracy z wychowawcami kas i rodzicami-Cały rok ORGANIZACJA PRACY WŁASNEJ -Stała współpraca z wychowawcami, nauczycielami, samorządem szkolnym, pielęgniarką szkolną w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych.

1. Stała współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, organizacjami i instytucjami zainteresowanymi problemami opieki i wychowania.
2. Zapewnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwości kontaktowania się uczniów i rodziców.

3. Prowadzenie dokumentacji: Dziennik pracy pedagoga szkolnego.
e-Dziennik
Biblioteka
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
CMI
FRSE
Wysoka Jakość Edukacji Szkolnej
Każdy może kodować
Projekty UE
Comenius
-My healthy lifestyle...

POKL
-KomPAS
-Nauka bez tajemnic
-Be Smart, My Student!

Euroregion Silesia
- Sport w sztuce...
- Wspólna nauka...
- Taniec bez granic
- Twarzą w twarz...

Projekty systemowe
-Indywidualizacja...
- TIK Tak
Facebook
Bądź kreatywny
Kreatywni z Ostroga
RODO
Bip
wejdź na stronę bipraciborz/sp1