5,078,683 unikalnych wizyt
Bip
wejdź na stronę bipraciborz/sp1
Facebook
Nawigacja
Strona główna
Misja Szkoły
Znajdź na mapie
Szkoła okiem kamery

Dla rodziców
Rada Rodziców
Harmonogram spotkań
Jak usprawiedliwiać?
Bezpieczny Internet
Ubezpieczenie Ucznia
Internet: 10 porad
Sekretariat

Dla uczniów
Plan lekcji
Hymn szkoły
Uczeń miesiąca
Szkolny kalendarz
Terminarz konkursów
Terminarz wydarzeń
Koła zainteresowań
Mój bezpieczny Internet
Ciekawostki hiszpańskie
Artykuły
Pielęgniarka

Kadra pedagogiczna
Dyrekcja szkoły
Wychowawcy klas
Pomoc psych-ped
Pedagog
Logopeda
Psycholog


Biblioteka
Biblioteka
Regulamin biblioteki
Darmowe podręczniki

Świetlica
Świetlica szkolna
Świetlica środowiskowa

Stołówka
Stołówka szkolna
Tygodniowy jadłospis

Szkolne prawo
Regulamin SP1
Ocenianie zachowania
Mistrz dobrych manier
Prymus SP1
Sportowiec Szkoły
Plan pracy wychowawczej
Wykaz podręczników
Programy nauczania
Wymagania edukacyjne
Raporty z ewaluacji
ISO 14001

Kontakt z adminem
Kontakt z adminem
Działania profilaktyczno -wychowawcze
Szkolny Klub Wolontariatu
Szlachetna paczka
Zachowaj trzeźwy umysł
Okulary dla Afryki
Pedagog radzi
Reforma edukacji
Poczytaj mi, proszę.
Wejdź i zobacz!Zobacz dział Edukacja


Przejście na stronę Stowarzyszenia
Twórcy i Odkrywcy
Kreatywni z Ostroga
UKS Ikar
Losowa Fotka
Najchętniej pobierane
Nauczanie zintegrowane 65199
Audacity 4788
Język polski 4692
Photo Filtre 4362
Raport 2012r. 3730
Ocenianie zachowania w SP1
Dokonano korekty procedur wystawiania oceny z zachowania oraz uwag pozytywnych i negatywnych. Zmiany polegają na dostosowaniu tych procedur do dziennika elektronicznego oraz wzmocnienia systemu sankcji i nagradzania uwagami pozytywnymi, co w konsekwencji powinno uprościć wystawianie końcowych ocen z zachowania.

Nowe brzmienie otrzymują paragrafy 12 i 13 statutu szkoły, dotyczące oceniania zachowania, które obowiązują od 13 września 2016r.


§ 12
Procedura wystawiania oceny z zachowania


1. Oceną wyjściową z zachowania jest ocena dobra.

2. Zastosowanie sankcji NR 1, o której jest mowa w paragrafie 13 niniejszego Statutu oraz sankcji kolejnych, skutkuje za każdym razem obniżeniem zachowania o jeden stopień.

3. Pięć uwag pozytywnych skutkuje podniesieniem zachowania o jeden stopień. W sprawach spornych powołuje się zespół rozstrzygający w składzie: wychowawca, pedagog, psycholog i dwóch nauczycieli uczących w klasie.

4. Procedura obowiązuje na okres jednego semestru i każdy nowy semestr uczeń zaczyna od oceny dobrej. Ocena na koniec roku szkolnego jest wypadkową ocen za pierwszy i drugi semestr. W przypadkach spornych decyzje podejmuje zespół rozstrzygający, jw.

5. Uczeń otrzymuje uwagę w czterech obszarach: uwaga pozytywna, uwaga porządkowa (pozytywna), uwaga negatywna, uwaga porządkowa (negatywna).

6. Pięć uwag porządkowych (pozytywnych/negatywnych) jest równoznaczne z 1 uwagą (pozytywną/negatywną).

7. Uczeń, który otrzymał sankcję NR 1, nie może uzyskać oceny wzorowej z zachowania.

§ 13
Procedura wystawiania uwag pozytywnych, negatywnych i porządkowych


1. Uwagi zapisywane są w dzienniku elektronicznym zwanym dalej dzienniczkiem uwag.

2. Uczeń z największą ilością uwag pozytywnych jest typowany do tytułu „Uczeń miesiąca”, z zastrzeżeniem punktu nr 10 niniejszego paragrafu. Jeżeli jest więcej niż jeden taki uczeń, tytuł przyznaje się uczniowi wyłonionemu spośród wytypowanych na drodze głosowania tajnego w zespole klasowym.

3. W przypadku otrzymania przez ucznia pierwszych pięciu uwag negatywnych wychowawca klasy stosuje sankcję NR 1, tj.: uczeń podpisuje kontrakt z wychowawcą (załącznik Procedury postępowania z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze).
O zastosowaniu sankcji NR 1, informowani są: uczeń i rodzice na piśmie listem do rodziców NR 1.

4. Kolejne uwagi negatywne zostają dalej zapisywane w dzienniczku uwag.

5. Odnotowanie kolejnych 5 uwag negatywnych w dzienniczku uwag skutkuje zastosowaniem sankcji NR 2 przez wychowawcę klasy, tj.: założeniem dzienniczka obserwacji ucznia na okres 2 tygodni. O zastosowaniu sankcji NR 2 i założeniu dzienniczka obserwacji ucznia, rodzice są informowani na piśmie listem do rodziców
NR 2. Dodatkowo rodzice ucznia podpisują kontrakt z wychowawcą i pedagogiem szkolnym.
Począwszy od zastosowania wobec ucznia sankcji NR 2 i kolejnych sankcji uczeń zostaję wyłączony z udziału w imprezach szkolnych i klasowych typu: wycieczki, dyskoteki, ogniska, wyjścia do kina itp. na czas 30 dni.

6. Odnotowanie kolejnych 5 uwag negatywnych w dzienniczku uwag, skutkuje zastosowaniem sankcji NR 3, tj.: ustaleniem 2 godzin spotkań wychowawczo – terapeutycznych z pedagogiem i psychologiem oraz wyznaczeniem 5 godzin prac społecznych lub wolontariatu do wykonania przez ucznia np. praca w bibliotece szkolnej, zamiatanie posesji wokół szkoły, pielenie arboretum, itp. O sankcji NR 3 rodzice są informowani na piśmie listem do rodziców NR 3 i zaproszeni na rozmowę z dyrektorem, wychowawcą i pedagogiem. Odmowa wykonania prac społecznych na rzecz szkoły skutkuje zastosowaniem sankcji NR 4.

7. Odnotowanie kolejnych 5 uwag negatywnych w dzienniczku uwag, skutkuje zastosowaniem sankcji NR 4, tj.: przeniesieniem do innej klasy na okres 3 tygodni. Uczeń podpisuje kontrakt z dyrektorem (załącznik Procedury postępowania z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze). O sankcji NR 4 rodzice są informowani
na piśmie listem do rodziców NR 4.

8. Odnotowanie kolejnych 5 uwag negatywnych w dzienniczku uwag, skutkuje zastosowaniem sankcji NR 5, z możliwością przeniesienia do innej szkoły zgodnie
z rozporządzeniem MEN oraz otrzymaniem oceny nagannej z zachowania za dany okres. O sankcji NR 5 rodzice są informowani na piśmie listem do rodziców NR 5.

9. Zachowanie typu: brutalne pobicie z uszkodzeniem ciała, udowodniona kradzież, udowodniony fakt picia alkoholu, znieważenia pracowników szkoły, palenia czy zażywania środków psychoaktywnych jest rozpatrywany przez Zespół Wychowawczy Szkoły i skutkuje każdorazowo zastosowaniem co najmniej sankcji NR 2 lub innych postanowień Zespołu.

10. Każda uwaga negatywna u ucznia uniemożliwia przyznanie mu tytułu „Uczeń miesiąca”.

11. Nałożenie danej sankcji na ucznia przez wychowawcę jest ostateczne i nieodwołalne.

12. Ocena z zachowania w klasach I – III jest oceną opisową, która stanowi opis postępów ucznia w rozwoju emocjonalno – społecznym. W opisie tym należy odnotować pozytywne postawy ucznia, nie omijając wskazań mankamentów w zachowaniu, dotyczących kultury osobistej, stosunku do zadań szkolnych, współpracy z zespołem klasowym, pracy na rzecz społeczności szkolnej.

13. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem
§5 pkt.4 ppkt.4.

14. Tryb odwoławczy od rocznej oceny z zachowania:
1) Począwszy od klasy IV uczeń lub rodzic (prawny opiekun) mogą odwołać się od oceny z zachowania w przypadku, gdy ocena wystawiona jest niezgodnie
z przyjętymi kryteriami w terminie 2 dni roboczych od zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych do dyrektora szkoły.
2) Dyrektor powołuje Komisję Odwoławczą w składzie: dyrektor szkoły, pedagog, przedstawiciel samorządu uczniowskiego, wychowawca klasy, która rozpatruje zasadność wniosku na podstawie dokumentacji szkolnej, opinii samorządu uczniowskiego i opinii nauczycieli.
Decyzja podjęta przez Komisję Odwoławczą jest decydująca.

Jesteśmy OK!
e-Dziennik
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Każdy może kodować
Kodowanie 2017
Projekty innowacyjne
-Language @mosphere
-Koło Noblisty
-Akademia Myśli Twórczej

- Robotyka

- Destination Imagination
- Teatr Cieni
Projekty UE
Comenius
-My healthy lifestyle...

POKL
-KomPAS
-Nauka bez tajemnic
-Be Smart, My Student!

Euroregion Silesia
- Sport w sztuce...
- Wspólna nauka...

Projekty systemowe
-Indywidualizacja...
- TIK Tak
Szkoła w Ruchu
Stop cyberprzemocy!
Ankieta
Wakacje

lubię,

bardzo lubię

uwielbiam

nie mogę bez nich żyć

jakoś przeżyjemy

nie mogę się doczekać

są fantastyczne

są nudne

wolę chodzić do szkoły

inne.